1 Created with Sketch.

De intern begeleider Eva Lobbezoo organiseert de leerlingzorg op Archipelschool Magistraal

 

Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.


School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Extra ondersteuning is aan de orde wanneer de basisondersteuning ontoereikend is. Hiertoe rekenen we alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of zorg die de basisondersteuning overstijgen.

Extra onderwijsondersteuning vindt plaats in onderwijsarrangementen (geen directe betrokkenheid van jeugdhulp), of in onderwijs-zorg arrangementen. De arrangementen variëren van licht curatief en tijdelijk, tot intensief en langdurig of structureel.

Als uitgangspunt geldt dat de leerling in principe terugkeert naar een situatie waarin hij voldoende heeft aan de inzet van de basisondersteuningsstructuur van de school en dat waar nodig sprake is van een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Denk aan de inzet van specifieke hulpmiddelen in regulier onderwijs, maar ook (tijdelijke) plaatsing of observatie binnen speciaal onderwijs.

 

Loket Kind op 1

Vanaf 1 augustus 2014 kan door de basisscholen op Walcheren een beroep gedaan worden op samenwerkingsverband Kind op 1 voor boven schoolse ondersteuning.


Indien de basisondersteuning niet meer toereikend is om een kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen worden de volgende stappen ondernomen:

¨ De zorgen worden door de leerkracht besproken met de ouders.

¨ De leerkracht betrekt de intern begeleider in het traject.

¨ De intern begeleider heeft gesprekken met ouders, leerkracht en kind.

¨ Samen bepaalt men de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de school en ouders.

¨ De intern begeleider vult de benodigde formulieren in. De intern begeleider zorgt voor handtekeningen van alle partijen en mailt alles samen met gegevens uit het leerlingvolgsysteem naar het Loket.


In het Loket wordt de aanvraag gewogen: valt het inderdaad onder de extra ondersteuning?

Het arrangement (aanbod) wordt bepaald en er wordt afgesproken wie het gaat uitvoeren.

Binnen 8 werkweken gaat het arrangement van start.

 

Verwijsindex.

Onze basisschool maakt gebruik van de “Verwijsindex”.

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden.

De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld.

Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.