1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad (MR)

Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan via de MR. De MR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Zij vervult een brugfunctie tussen enerzijds schoolbestuur en personeel en anderzijds tussen ouders en schoolbestuur. De MR stelt een goede samenwerking met schoolbestuur, ouderraad, ouders en schoolteam op prijs om zodoende een positieve bijdrage te leveren aan het schoolgebeuren.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Een MR-lid heeft een zittingsperiode van drie jaar, maar kan zich hierna weer herkiesbaar stellen. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Vergaderingen MR schooljaar 2021-2022.
Vergaderingen op woensdag van 19.30 uur tot 21.30 uur.

 

  • woensdag 15 september
  • woensdag 10 november
  • woensdag 19 januari
  • woensdag 16 maart
  • woensdag 18 mei 
  • woensdag 22 juni

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Alle Archipelscholen van het openbaar primair onderwijs Walcheren zijn vertegenwoordigd in de GMR door ouders en personeelsleden afkomstig uit de MR. De GMR komt vijf tot zes keer per schooljaar bijeen. Er worden schooloverstijgende aangelegenheden besproken, bijvoorbeeld het bestuursformatieplan, begroting, vakantierooster, et cetera.

 

De Ouderraad (OR)

De school heeft een ouderraad (OR). De OR bestaat vanaf komend schooljaar 2020-2021 uit zeven leden waaronder een voorzitter, secretaris en een penningmeester, die ondersteunt worden door hulpouders die verdeeld zijn over verschillende werkgroepen. Zo zijn er bijvoorbeeld werkgroepen voor Sinterklaas, Kerstmis/eindejaarsviering, en een werkgroep voor het eindfeest.

Afhankelijk van het aantal ouders dat een steentje wil bijdrage aan het organiseren van de activiteiten binnen de school en hun interesses, kan het aantal werkgroepen aangepast worden.

 

Ouderhulp

Wij vinden het als school erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school en dat ouders graag en makkelijk de school binnenstappen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een lijst met activiteiten voor ouderhulp. Zij kunnen daarop aangeven waarbij ze willen helpen, zoals begeleiden bij excursies, handarbeidlessen en overige activiteiten. Hulpouders vallen tijdens de activiteiten onder de schoolverzekering.