1 Created with Sketch.

Ons verhaal

Archipelschool Magistraal  is één van de 7 openbare basisscholen in Middelburg. Het bestuur van de school berust bij de Stichting Archipel Scholen, kortweg Archipel, met een kantoor in Vlissingen. De stichting kent 16 scholen met 20 locaties.

Archipelschool Magistraal is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen en hun ouders, zonder onderscheid te maken tussen godsdiensten en/of levensovertuigingen. Het onderwijs is gericht op het in contact komen met, het respecteren van en kunnen omgaan met de levensbeschouwelijke waarden zoals de Nederlandse samenleving deze kent.

Op openbare basisschool Magistraal, onderdeel van Brede School Middelburg – Zuid, wil een professioneel team:

In een veilige, gestructureerde omgeving met een warme cultuur op respectvolle en interactieve wijze samenwerken met kinderen, ouders en externen aan kwalitatief en opbrengstgericht onderwijs, waarbij wij rekening gehouden wordt met ieders mogelijkheden.

De visie en de uitgangspunten van onze school sluiten aan bij de kerngedachte van Archipel: het bieden van een degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen, een aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren.

Als eerste school in Zeeland mag Archipelschool Magistraal zich sinds 6 juli 2017 LEARN LIKE A CHAMPION school noemen. U kunt in het kopje hiernaast lezen wat dit betekent.

Kernbegrippen

 •  Kleinschalig
 •  Veilige leeromgeving
 •  Plezier in leren
 •  Learn like a Champion School
 •  Vreedzame School
 •  Warme cultuur
 •  Uitstekende zorg op maat
 • Groepsdoorbrekend werken
 • Talentontwikkeling
 •  Gezonde voeding en bewegen 

 

Schoolontwikkeling 

Archipelschool Magistraal staat voortdurend in ontwikkeling.  Wij werken aan ons schoolplan wat voor 4 jaar is geschreven. Jaarlijks wordt er ook een jaarplan opgesteld wat in afstemming is met het schoolplan. Voor het schooljaar 2021-2022 hebben wij ons de volgende doelen gesteld:

 • Wij hebben een jaarplan opgesteld voor het schooljaar 2021-2022.
 • Wij implementeren en borgen de doorgaande lijn voor de Vreedzame School.
 • Wij implementeren een muziekimpulstraject.
 • Wij implementeren en borgen bewegend leren binnen onze school .
 • Wij borgen onze talentlessen die bestaan uit verschillende vakgebieden: sport, kunst, cultuur, theater, muziek, wetenschap & techniek. Hiervoor huren wij de expertise van externe partijen in.
 • Wij onderzoeken voor technisch lezen welke methode het best passend is bij onze school.
 • Alle leerkrachten krijgen een ‘TeachLikeaChampion’ scholing zodat wij blijven voldoen aan ons predicaat.
 • Alle leerkrachten creëren meer betrokkenheid bij leerlingen en verhogen het leerrendement door gebruik te maken van de Teach-technieken.
 • Alle leerkrachten krijgen scholing op het gebied van executieve functies. Door inzicht te krijgen in het executief functioneren van leerlingen kunnen leerstrategieën worden toegepast waardoor het leerrendement wordt verhoogd.
 • Er wordt een beter passende doorgaande lijn voor woordenschatonderwijs gerealiseerd voor de groepen 1 t/m 8.
 •  Alle leerkrachten zullen volgens een bepaald format de resultaten van de leerlingen analyseren en acties vastleggen in een plan van aanpak.

 

Het jaarplan en het schoolplan is opvraagbaar bij de directie.