1 Created with Sketch.

Verlofaanvraag

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. Uitspraken van de rechter wijzen uit dat alleen als u een beroep heeft in de horeca, toeristische sector of in de agrarische sector, u recht heeft op extra vakantieverlof. U dient het verlof minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school.

Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?

In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:

  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
  • 12½ – of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
  • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
  • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
  • Verhuizing van gezin: één dag.
  • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)
  • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL (leerplichtambtenaar).
Aanvraagformulieren voor verlof zijn bij de administratie van de school te verkrijgen.
(bron: www.lereninzeeland.nl)